ÀREES DE PRÀCTICA

· El nostre despatx està compost per especialistes oferint un servei integral que s’estructura en diferents àrees.

Ens agraden els impostos i gaudim quan assessorem els nostres clients tots els camins legals que condueixen al seu objectiu, desaconsellant les planificacions fiscals agressives. La prevenció és la nostra millor recepta.

La nostra especialitat és l’Assessorament Fiscal Permanent (AFP) a societats en els diferents impostos que l’afecten durant el seu exercici fiscal, amb especial atenció a l’Impost sobre Societats.

Els socis i directius dels nostres clients societats també ens confien la planificació i la confecció de les seves declaracions personals de l’Impost sobre la Renda de las Persones Físiques (IRPF), de l’Impost sobre el Patrimoni (IP) i de l’Impost sobre Successions i Donacions.

Les adquisicions i reestructuracions empresarials requereixen d’una gran experiència en matèria fiscal, en fase de Due Diligence i/o per a aconseguir una neutralitat fiscal o per a reduir els impostos en la transmissió, etc., que els nostres clients valoren notablement i ens permet seguir comptant amb la seva confiança.

Però una bona planificació de les empreses familiars és dissenyar la millor successió del patrimoni personal i empresarial d’una generació a la següent i evitar un cost excessiu en l’Impost sobre Successions i Donacions.

Ens ocupem de la fiscalitat dels Family Office.

L’assessorament a societats ens ha permès dominar el dret mercantil i societari per aconsellar i defensar les posicions dels nostres clients. Ens ocupem de confeccionar, analitzar i assessorar en tot tipus de contractació mercantil i societària, com: contractes de distribució, franquícia, management-fees, arrendaments de negoci o immobles, d’agència, constitució de societats, estatuts socials i entre socis, reestructuracions societàries, dissolucions i liquidacions de societats, protocols familiars, assistència lletrada com secretari dels consells d’administració, impugnacions d’actes de socis i accionistes. Direcció Lletrada de tota classe de procediments davant dels Jutjats Mercantils.

L’experiència acumulada en dret concursal ens ha permès assessorar els clients, definir la millor estratègia, negociar amb els creditors i entitats financeres. Per això és molt important actuar a temps per no incórrer en responsabilitats i en el seu cas anunciar la presentació del concurs voluntari davant del Jutjat Mercantil per a disposar del màxim termini abans de la seva definitiva presentació.

Ens ocupem també de presentar la demanda sol•licitant la declaració del concurs voluntari de creditors, si fos necessari, de tota classe de societats fins i tot les insolvents, amb un pla de viabilitat prèviament elaborat i revisat per economistes del despatx. Finalment presentem demandes instant el concurs necessari d’aquelles persones físiques o jurídiques que incorrin en responsabilitat i seguim el procediment legal fins la seva finalització.

El nostre assessorament a societats i particulars en l’àmbit del dret administratiu ens ha permès adquirir una dilatada experiència en la negociació amb les institucions públiques, en la defensa dels clients en la via processal administrativa i en els tribunals de justícia en assumptes com: expropiacions, llicències d’activitat, responsabilitat patrimonial, edificacions polèmiques, etc.

El nostre domini de l’ordenament civil, en l’esfera de la persona, associacions i fundacions, contractació, patrimoni, testaments, successions i accions civils, unit a l’experiència en el dret processal civil ens permet aconsellar bones estratègies d’actuació en els problemes que ens plantegen els clients.

La comptabilitat de les societats és fonamental per a la correcta aplicació de l’Impost sobre Societats; sense ser auditors, com especialistes en el dret comptable espanyol, assessorem els clients, societats i grups consolidats, el reflex comptable de qualsevol tipus de transacció o esdeveniment que el succeeix durant el seu exercici comptable i la correcta preparació dels Comptes Anuals i en especial les necessàries per a una correcta aplicació dels tributs tot mirant d’evitar sancions tributàries rellevants.

El Derecho Laboral últimamente tan cambiante nos obliga a estar permanentemente formados en las nuevas normas y adelantarnos a la posible interpretación de los tribunales que las aplican.

El Dret Laboral últimament tan canviant ens obliga a estar permanentment formats en les noves normes i avançar-nos a la possible interpretació dels tribunals que les apliquen.

La nostra dilatada experiència ens permet assessorar els clients en tots els aspectes del dret laboral: auditoria laboral, contractació i acomiadament, prevenció de riscos laborals, millores dels convenis col•lectius, pactes d’empresa, flexibilització de les condicions de treball, contractes d’Alta Direcció, plans de previsió social, planificació a mig i llarg termini dels recursos humans i Seguretat Social.

Per suposat, representem els clients davant els treballadors per conflictes o litigis laborals, i davant l’autoritat laboral en cas d’inspecció de treball i el procés que derivi del mateix fins l’última instància.

· Contacte

ESTÀ INTERESSAT O VOL QUE L’AJUDEM EN ALGUNA DE LES NOSTRES ÀREES?

Enviï’ns les seves dades i ens posarem en contacte amb vostè immediatament. Estarem encantats d’ajudar-lo.